Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal

by Azuddin Bahari, Hanum Hassan, Faridah Wahab, Norazam Abd Rashid & Rusnani Omar

Publisher - Penerbit UniMAP, Universiti Malaysia Perlis

Category - General Academics

Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat mengurangkan kemalangan di makmal. Buku ini menerangkan kaedah bagaimana mewujudkan aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan di dalam makmal melalui pelaksanaan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkesan dan pengetahuan tentang aspek undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pengetahuan berkaitan aspek undang-undang keselamatan, kesihatan dan kebajikan di kalangan majikan dan pekerja di tempat kerja penting pada masa kini. Majikan dan pekerja seharusnya mengetahui undang-undang terutamanya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan pengurusan bahan kimia di makmal seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005. Buku ini sesuai sebagai panduan pelajar institusi pengajian tinggi dan juga memenuhi keperluan pekerja dan majikan terutama yang terlibat dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan di makmal.

Please login to borrow the book.