Available for borrowing.

( 4 / 5 unit )

Loan Duration (day): 14
Teknologi Durian MARDI

by Penulis MARDI

Publisher - PENERBIT MARDI

Category - General Academics

Buku ini diterbitkan bertujuan untuk menyebarkan maklumat berkaitan tanaman durian. Sesuai dengan pendekatan dari makmal ke meja makan, buku ini mengandungi maklumat berkenaan pencirian klon durian yang terdapat di Malaysia, pembangunan indeks pemilihan durian, keserasian, klon pendebunga dan agen pendebungaan, amalan kultura, mekanisasi, pengurusan penyakit dan perosak, pengendalian lepas tuai, pembangunan produk, ekonomi pengeluaran dan pemasaran durian serta hala tuju penyelidikan dan pengkomersialan teknologi durian MARDI.

Please login to borrow the book.